Apper for hester

Meg og hesten Kenny

Hest vs menneske

Men hvordan får vi mennesker og hester til å gjøre som vi vil?

Ikke tving meg til å tenke

--

--

Rambo var ei jente, sa de da jeg ble født. Så ble jeg en designer.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store