Apper for hester

Jeg har en time i uka jeg ofte kaller “terapi”. Den er på toppen av et stort dyr som er noen hundre kilo tyngre enn meg og i teorien kan finne ut at den ikke vil ha meg der.

Meg og hesten Kenny

--

--

Rambo var ei jente, sa de da jeg ble født. Så ble jeg en designer.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nadia K Tokerud

Rambo var ei jente, sa de da jeg ble født. Så ble jeg en designer.