Hva kan vi som gjør brukertester lære av gisselforhandlinger?

South Park gisselforhandling. Tekst: “I’m here to make sure we can all end this peacefully. You want that, right?”

Bankran og brukerintervjuer

Hvordan kan vi utnytte et team av intervjuere og observatører?

De evinnelige hv-ordene

Ryan Reynolds med hårnett og åpen ansiktsmaske. Tekst: “But why?”

Hvordan kan vi spørre om “hvorfor” uten å stille spørsmål som starter med “hvorfor”?

Hva har forhandlinger og intervjuer til felles?

--

--

Rambo var ei jente, sa de da jeg ble født. Så ble jeg en designer.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store