Hva kan vi som gjør brukertester lære av gisselforhandlinger?

South Park gisselforhandling. Tekst: “I’m here to make sure we can all end this peacefully. You want that, right?”

Bankran og brukerintervjuer

Hvordan kan vi utnytte et team av intervjuere og observatører?

 1. Ha en plan.
  Når du gjør intervjuer er dette typisk en intervjuguide eller et manus. Et godt intervju bør føles som en samtale, og spørsmål og oppgaver kan hende bytter plass etter flyten. En guide vil hjelpe dere med å nå målet.
 2. Ha med observatører.
  Det sier seg kanskje selv. Fire ører hører bedre enn to, og det er vanskelig å notere samtidig som du prøver å holde en samtale flytende.
 3. Gi alle en jobb.
  En oppgave gjør deg mer skjerpet. Det kan være gøy å følge med på intervjuer, og det beste er om man faktisk bruker alle som deltar som de ressursene de er. La alle få en kopi av guiden og papir å notere på. Gi de egne ting å se etter. Som tid det tar å utføre oppgaver som blir gitt. Steder hvor brukeren virker ekstra frustrert eller ekstra fornøyd. Endringer i språk/oppførsel. Hva brukeren faktisk gjør. Hva brukeren faktisk sier.
 4. Del notater og innspill underveis der det er mulig.
  Når vi kjører remote-intervjuer i Rikstoto har vi begynt å ha en egen chat oppe i Slack. Denne har hjulpet oss med å gi intervjueren en beskjed om å komme tilbake til riktig spor, eller be om å få grave litt mer i enkelte saker. Man kan løse dette på lignende måter ved fysiske intervjuer og tester. Finn ut av hva som funker hos dere.
 5. Diskuter funn med hverandre etter hvert intervju.
  Hva har vi lært? Er det noe vi bør være mer obs på? Hva bør vi slutte med? Hva bør vi gjøre mer av?
 6. Ikke vær redd for å bytte ut den som intervjuer.
  Det er slitsomt å være den som snakker. Det er også en veldig lærerik oppgave, så bytt litt på oppgavene. Kanskje finner dere ut av noe nytt?

De evinnelige hv-ordene

Ryan Reynolds med hårnett og åpen ansiktsmaske. Tekst: “But why?”

Hvordan kan vi spørre om “hvorfor” uten å stille spørsmål som starter med “hvorfor”?

Hva har forhandlinger og intervjuer til felles?

--

--

--

Rambo var ei jente, sa de da jeg ble født. Så ble jeg en designer.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nadia K Tokerud

Nadia K Tokerud

Rambo var ei jente, sa de da jeg ble født. Så ble jeg en designer.

More from Medium

Please Google, I want a Covid test

Hand drawn illustration of a disappointed emoji face with a Covid test swab below as if a Skull and Cross Bones.

Dating apps, take one

How I designed a navigation feature for blind with a complex human disability situation

What Is Change Blindness And How Can You Counteract It?