Photo by Sarah Kilian on Unsplash

Det er Verdensdagen For Psykisk Helse i dag. “Gratulerer”.

Internasjonalt er målet at vi skal ha mer investering i mental helse. Hjelp må være mer tilgjengelig for alle. Samme hvem du er, hvor du bor og hva forutsetningene dine er, må du ha tilgang på psykisk helsehjelp.

--

--

Rambo var ei jente, sa de da jeg ble født. Så ble jeg en designer.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nadia K Tokerud

Rambo var ei jente, sa de da jeg ble født. Så ble jeg en designer.