Du kommer neppe til å lese denne saken

Photo by Eli Francis on Unsplash

Vi ljuger til oss selv.

Konmari — “har du virkelig tenkt å lese/se/kjøpe denne?”-edition

  • 25 av tabbene er direkte relatert til teknikker og tips for å gjøre gode brukertester og andre former for brukerinnsikt.
  • 19 tabber handler om å jobbe i tverrfaglige team og forskjellige prosesser som kan gjøre prosessen fra idéskaping til ferdig utviklet og lansert produkt smidig. Inkludert artikler om hvordan man kan få UX til å fungere godt i agile-prosesser.
  • 13 tabber handler om navigasjon (og testing av dette). Kanskje ikke så rart, ettersom mye av det siste halvåret mitt har handlet om global navigasjon.
  • 13 tabber handler om universell utforming. Noe som burde være en selvfølge om man jobber med digitale tjenester i dag. Eller i det hele tatt ting som skal brukes av andre enn deg.
  • 10 tabber handler om forholdet mellom psykologi og design. Et spennende tema som jeg oppriktig talt mener flere bør interessere seg for.
  • 9 tabber var bøker. Noen av dem duplikater. Tre av dem gratis onlineversjoner av bøker jeg faktisk har lyst til å lese. Dette kan holde hardt.

For å runde av kan jeg by på et par nye tabs til deg:

God sommer!

--

--

Rambo var ei jente, sa de da jeg ble født. Så ble jeg en designer.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store