En tillatelse til å være vettskremt

Foto: Eirik Urke

--

--

Rambo var ei jente, sa de da jeg ble født. Så ble jeg en designer.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nadia K Tokerud

Nadia K Tokerud

Rambo var ei jente, sa de da jeg ble født. Så ble jeg en designer.